Otázky a odpovede

1. Ako často potrebujem odbornú prehliadku, odbornú skúšku (revíziu)?

- lehoty odborných prehliadok a skúšok upravujú technické podmienky výrobcu (uvedené v dokumentácii dodanej výrobcom zariadenia)

- Vo všeobecností platí 12 mesiacov (1 rok), bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 7 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. 

2. Aké dokumenty potrebujem doložiť pri revízii ?

Pri revízie potrebujete doložiť  dokumentáciu od výrobcu v slovenskom jazyku a denník zdvíhacieho zariadenia.

Sprievodnú technickú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia bližšie špecifikuje príloha č. 3 k vyhláške 508/2009 Z.z., kde je uvedené, že obsahuje: 

a) údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať, 

b) pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú 

1. prípustný spôsob používania, 

2. návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach, 

3. požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov, 

4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky, 

5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky, 

6. požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky, 

7. zoznam náhradných dielov a príslušenstva, 

c) preberacie dokumenty, a to 

1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami, 

2. odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané, 

3. doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, 

4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná, 

5. osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom, 

6. atesty, certifikáty a iné.

3. Ako zistím do ktorej skupiny patrí moje zdvíhacie zariadenie ?

Zistím to v sprievodnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho, kde je uvedená skupina zdvíhacieho zariadenia v zmysle vyh. 508/2009 Z.z.  

4. Aký je rozdiel medzi Úradnou skúškou a odbornou skúškou (prehliadkou) ?

Úradnú skúšku je potrebné vykonať pri technických zariadenia zdvíhacích skupiny A. Pri skupinách B a C sa Úradná skúšky nevykonáva. Platnosť úradnej skúšky je 10 rokov, resp. 6 rokov v závislosti na presnej skupine (príloha č. 7 k vyhl. 508/2009 Z.z.). Úradná skúška nahrádza odbornú skúšku (prehliadku) vykoanú RT ZZ v danom roku.


Odbornú skúšku (prehliadku) je potrebné vykonávať pri technických zariadeniach zdvíhacích skupín A a B. Platnosť je väčšinou 1 rok (bližšie v prílohe č. 7 k vyhl. 508/2009 Z.z.). Odbornú skúšku (prehliadku) vykonáva revízny technik zdvíhacích zariadení.

5. Kto vykonáva Úradné skúšky ?

Úradné skúšky vykonáva oprávnená právnická osoba (OPO) napríklad:

Technická inšpekcia, a.s., TÜV SÜD Slovakia s.r.o., atď.

6. Budem musieť platiť revíziu opätovne ak pri prvom pokuse bol stav nevyhovujúci ?

V prípade, že závadu odstránite do 30 dní, nebude Vám účtovaná opravná revízia, iba prepravné náklady v zmysle vopred dohodnutej ceny. 

7. Musím absolvovať opakované školenie ak vlastním doklad na obsluhu zdvíhacích zariadení ?

Minimálne opakované školenie (oboznamovanie a informovanie) je 1x za 3 roky.